Іршак Олеся Степанівна

Irshak

Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Старий Самбір. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка з дипломом магістра за спеціальністю "Банківська справа" (2008), вступила до аспірантури у 2009 р.

З 2008 року – лаборант, з 2009 р. – асистент, з 2014 р. - доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію («Макроекономічне прогнозування розвитку банківництва в Україні»).

Наукові інтереси – прогнозування розвитку банківської діяльності, оподаткування банківської діяльності в Україні та світі, особливості управління податковою безпекою підприємств, інвестиційна діяльність банків, розвиток фінансових посередників в Україні тощо.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Гроші та банківництво", "Інноваційний розвиток банку", "Прогнозування банківської діяльності", "Корпоративне управління", "Бюджетний менеджмент", "Оподаткування банків", "Технології прогнозування банківського бізнесу", "Е-корпоративне управління".

Життєве кредо: "Veni, vidi, vici" – "Прийшов, побачив, переміг".

Вибрані наукові публікації:

1. Іршак О. С. Суб’єкти та об’єкти прогнозування розвитку банківництва в Україні / О. С. Іршак // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Випуск 24. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 171-175.
2. Іршак О. С. Чинники макроекономічного прогнозування розвитку банківництва в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Іршак // Електронне наукове видання “Економіка. Управління. Інновації” Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2012. – № 1 (7). – Режим доступу до ресурсу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12iosbvy.pdf.
3. Іршак О. С. Методи макроекономічного прогнозування розвитку банківництва / Іршак О. С. // Актуальнні економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в Україні: теоретичні й практичні аспекти : зб. Матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (Харків, 7 грудня 2012 р.). – Х. : ХНАДУ, 2012. – С. 54–55.
4. Іршак О. С. Структурне моделювання розвитку банківської сфери в Україні / О. С. Іршак // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2013. – Вип. 12. – С. 36–38.
6. Іршак О. С. Макроекономічне прогнозування розвитку банків з державним капіталом в Україні / О. С. Іршак // Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 334–340.
6. Иршак О. С. Перспективные направления улучшения налоговой политики в банковской системе Украины / О. С. Иршак // Экономика и предпринимательство. – № 9 (38). – Москва. – 2013. – С. 75–78.
7. Іршак О. Класифікація макроекономічних прогнозів розвитку банківництва / Олеся Іршак // Банківська справа, страхування, фінанси : матеріали І Міжнар. Наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми розвитку та безпеки фінансового бізнесу в умовах глобалізації» (Львів, 29 березня 2013 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 43-44.
8. Іршак О. С. Чинники впливу на прогнозування розвитку банківської діяльності в Україні / О. С. Іршак // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків. – 2014. – С. 108-109.
9. Реверчук С. К. Прогнозування розвитку банківської діяльності в Україні : [монографія] / С. К. Реверчук, О. С. Іршак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 266 с.
10. Irshak O. S. The peculiarities of imposing income tax on banks in Ukraine / O. S. Irshak // L`Association 1901 "SEPIKE". – Journal Nr.8. – 2015. – С. 89-91.
11. Іршак О. С. Сценарний підхід у прогнозуванні розвитку банківської діяльності / О. С. Іршак // Глобальні та національні проблеми економіки. – №4. – 2015.
12. Іршак О. С. Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю / О. С. Іршак // Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2015. – Вип. 25.04.
13. Іршак О. С. Антикризове податкове регулювання фінансового сектору та його структура / О. С. Іршак, Ю. І. Головнюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018. – С. 131-135 // http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua/29.pdf.
14. Іршак О. С. Сучасний стан кредитної діяльності банків та її вплив на розвиток реального сектору економіки // О. С. Іршак, І. Я. Лещук // Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 145-149. – Режим доступу до ресурсу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_32
15. Іршак О. С. Інноваційна діяльність банків України: ризики та проблеми розвитку / О. С. Іршак, О. І. Дубик // Економічні студії. – 2019. – Режим доступу до ресурсу : http://dspace.tneu.edu.ua
16. Іршак О. С. Сутність, види, функції та особливості банківських інновацій / О. С. Іршак, Я. О. Павлик // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – С.7-11.
17. Іршак О. С. Особливості податку на прибуток та його вплив на розвиток банківських установ в Україні // Інфраструктура ринку. Випуск 27, 2019. – С. 292-296. – Режим доступу до ресурсу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/47.pdf
18. Risk-oriented integral assessment of the Ukrainian banks effectiveness. M Rubakha, L Tkachyk, O Zamaslo, O Irshak - Banks and Bank Systems, 2019. – Режим доступу до ресурсу : http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.11
19. Investment activities of banks, insurance companies, and non-government pension funds in Ukraine Volume 17 2020, Issue #2, pp. 353-363. – Режим доступу до ресурсу : http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.27