Фалюта Андрій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народився в місті Львові. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка: економічний факультет з дипломом магістра за спеціальністю "Банківська справа" (2005), аспірантуру за спеціальністю “Гроші, фінанси і кредит” (2009), юридичний факультет з дипломом магістра за спеціальністю “Правознавство” (2013).

У 2010 захистив кандидатську дисертацію (“Управління фінансовою стабільністю банків в економіці України”).

У 2005 бухгалтер філії АКБ “Райффайзен Банк Україна” у м. Львові. У 2005-2011 асистент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008-2011 виконавчий директор у Львівській області ПАТ “Страхова компанія “МЕГА-ГАРАНТ”. З 2011 доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: управління фінансовою стабільністю банків; управління економічною безпекою банківської системи.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Фінансовий менеджмент у банку", "Банківське регулювання та нагляд", "Банківський менеджмент", "Управління банківськими ризиками".

Вибрані наукові публікації:

1. Фінансова стабільність банків в Україні: організаційно-управлінські аспекти : монографія / С. К. Реверчук, А. В. Фалюта. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с. – С. 1-2 ; С. 5-208.
2. Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі : монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : Ліга Прес, Тріада Плюс, 2009. – 317 с. – С. 222-245.
3. Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України : монографія / С. К. Реверчук, А. О. Ковалюк, Т. В. Яворська та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : Растр-7, 2011. – 280 с. – С. 125-136.
4. Фалюта А. В. Аналіз індексних методик оцінювання фінансового стану банків / А. В. Фалюта // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол.: С. І. Шкарабан (гол. ред.) та ін. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 10. – Ч. 3. – 412 с. – С. 103-106.
5. Фалюта А. В. Головні ознаки фінансової стабільності банку / А. В. Фалюта // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів : Львівська комерційна академія, 2007. – Вип. 27. – 380 с. – С. 78-81.
6. Фалюта А. В. Державні методики оцінювання фінансового стану банків [Електронний ресурс] / А. В. Фалюта // Ефективна економіка. – 2012. – №4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.
7. Фалюта А. В. Етапи управління ризиками банку / А. В. Фалюта // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – 404 с. – С. 276-282.
8. Фалюта А. В. Організаційна структура як чинник забезпечення стабільності банку / А. В. Фалюта // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 229 : в 4 т. – Т. 1. – 316 с. – С. 134-140.
9. Фалюта А. В. Основні підходи до визначення сутності фінансової стабільності банку / А. В. Фалюта // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : Збірник наукових праць / Гол. ред. Л. А. Янковська. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 272 с. – С. 83-88.
10. Фалюта А. В. Правова характеристика банківської діяльності в Україні / А. В. Фалюта // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ “ПХДПУ ім. Григорія Сковороди”, 2013. – 178 с. – С. 109-111.
11. Фалюта А. В. Создание банков с иностранным капиталом, филиалов и представительств иностранных банков в Украине / А. В. Фалюта // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1. – ч. 3 (42-3). – 700 с. – С. 593-598.
12. Фалюта А. В. Сутність фінансової стабільності банку: термінологія і систематизація / А. В. Фалюта // Культура народов Причерноморья. Серия экономика : Научный журнал. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2007. – №103. – 265 с. – С. 250-253.
13. Фалюта А. В. Удосконалення системи управління ліквідністю банків в Україні / А. В. Фалюта // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 19 (Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України). – 544 с. – С. 471-476.
14. Фалюта А. В. Управління валютним ризиком банку [Електронний ресурс] / А. В. Фалюта // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – №1 (7). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_1/PDF/12favvrb.pdf
15. Фалюта А. В. Управління процентним ризиком банку / А. В. Фалюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №10 (травень). – 132 с. – С. 31-33.