Войтович Людмила Мирославівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Броди Львівської області. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка з дипломом магістра за спеціальністю "Банківська справа" (2005), аспірантуру за спеціальністю “Гроші, фінанси і кредит” (2009).

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію («Регулювання ринку банківських металів в Україні»).

З 2005 – асистент, з 2010 – доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відзнаки та нагороди: у 2006 році пройшла курс навчання по плануванню (розробці бізнес-планів інвестиційних проектів) та аналізу ефективності інвестицій з використанням комп’ютерної технології PROJECT EXPERT (Сертифікат № 715, виданий 03.02.2006 р. СП “Технології та інвестиційний консалтинг”); у 2012 році нагороджена грамотою від Львівського національного університету імені Івана Франка за третє місце навчального посібника “Ринок банківських металів” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2011-2012 навчального року”.

Наукові інтереси – проблеми ринку банківських металів, розвиток та регулювання страхової системи в Україні та світі, особливості стратегічного управління банком.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Гроші та банківництво", "Ринок банківських металів", "Стратегічне управління банком", "Банківські операції", "Грошово-банківські системи".

Життєве кредо: “Все, що не робиться, робиться до кращого!”.

Вибрані наукові публікації:

1. Чиж Л.М. Стан та інвестиційні перспективи ринку банківських металів в Україні / Л. М. Чиж // Вісник НУ „Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007. – Вип. 579. – С. 317-320.
2. Чиж Л.М. Інвестологія банківських металів: суть та особливості / Л. М. Чиж // Збірник Львівської комерційної академії. Серія економічна, випуск 27. – 2007. – С. 311-315.
3. Чиж Л.М. Системно-структурний аналіз ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць – Львів: НЛТУУ. – 2007. Вип.17.2. – С. 296-301.
4. Чиж Л.М. Системно-функціональний аналіз ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : [науковий збірник]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т. 2. – С. 110-114.
5. Чиж Л.М. Інституційно-правові методи регулювання ринку банківських металів в Україні / Л. М. Чиж // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2007. – С. 416-419.
6. Чиж Л. М. Правові засади регулювання ринку банківських металів в Україні / Л. М. Чиж // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ. – Львів, 2007. – Вип. 17.2. – С. 221-226.
7. Чиж Л.М. Особливості ціноутворення на ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації”, 22-24 травня 2008 року // Хмельницький економічний університет, 2008. – С. 100-104.
8. Чиж Л. М. Ринок банківських металів та його суб’єкти / Л. М. Чиж // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. – Львів, 2008. – Вип. 40. – С. 266-268.
9. Чиж Л.М. Зарубіжний досвід регулювання ринку банківських металів і рекомендації Україні / Л. М. Чиж // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2009. – Вип. 41. – С. 181-187.
10. Реверчук С. К. Ринок банківських металів : [монографія] / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, С. П. Лазур. – Львів : “Тріада плюс”, 2011. – 204 с.
11. Гроші та кредит : підручник / С. К. Реверчук [та ін.] ; за ред. д–ра екон. наук., проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с. (Особистий внесок автора С. 258–270)
12. Чиж Л. М. Страхування як метод мінімізації ризиків на ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1. – С. 129–132.
13. Чиж Л. М. Види та класифікація ризиків на ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Економічний вісник університету : Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2011. – Випуск 17/2. – С. 184–188.
14. Чиж Л. М. Історико–економічні передумови розвитку і регулювання ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Галицький економічний вісник. –2011. – № 4 (33). – С. 175–181.
15. Чиж Л. М. Ринок золотих монет: еволюція та особливості функціонування / Л. М. Чиж // Збірник науково–технічних праць НЛТУУ. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 294–299.
16. Чиж Л. М. Особливості відмивання грошей на ринку дорогоцінних металів / Л. М. Чиж // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – Дніпропетровськ, 2012. – №1. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=887
17. Реверчук С. К. Ринок банківських металів : навч. посібник / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, М. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 246 с.
18. Чиж Л. М. Сутність, структура та функції страхового капіталу / Л. М. Чиж // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – № 1(7). – Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/eui/2012_1/PDF/12%D1%81hlmfsk.pdf
19. Megec N., Reverchuk S., Chyzh L. (2014). Investment risks and insurance of gold market. The Journal for Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 1, 40–48.
20. Chyzh L. (2014). Insurance infrastructure of Ukraine: nature, elements and functions. Sustainable Development, 14, 20–25.
21. Яворская Т. В. Особенности финансового мониторинга страховых компаний в Украине / Т. В. Яворская, Л. М. Войтович // Вестник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова». – 2014. – №1. – С. 91–99.
22. Войтович Л. М. Страхові та перестрахові пули як структурні елементи страхової системи України / Л. М. Войтович // Банківська справа. – 2014. – № 9–10. – С. 87–96.
23. Войтович Л. М. Особливості формування страхової власності в Україні / Л. М. Войтович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Випуск 26. – С. 51–54.
24. Войтович Л. М. Управління безпекою страхових та перестрахових компаній в Україні / Л. М. Войтович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 8. – С. 160–163.
25. Войтович Л. М. Рейтингова оцінка страхових компаній в Україні: сутність та особливості. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове наукове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв. 2015. № 4. Режим доступу до ресурсу : http://global-national. in. ua/ issue-4-2015
26. Еволюція розвитку страхової системи в Україні: виклики та загрози / Т. В. Яворська, Л. М. Войтович // Modern Tendencies in Business and Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-90-1 (Paper); pp.292, illus., tabs., bibls. (Р. 154-165).
27. Войтович Л. М. Структурний аналіз страхової системи України. Бізнес Інформ. 2017. № 3. 283-287.
28. Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С. К. – Львів, 2018. – 196 с. (3.2. Безпека страхового бізнесу. С. 79-92, 5.1. Перша десятка страхових компаній світу: показники безпеки та управління. С. 144-159).
29. Yavorska T., Voytovych L., Mazuruk G. Features of the management of insurance sector competitiveness // Modern Science. Praha. 2018. № 4. 58-64.
30. Бізнес на ринку фінансових послуг в епоху діджиталізації економіки та суспільства : монографія / За ред. С. К. Реверчука. Львів, 2019. 152 с. (Власний доробок автора - Інноваційні фінансові послуги ризикових страхових компаній в Україні, С. 86-111).
31. Reverchuk S., Vovchak O., Yavorska T., Voytovych L., Irshak O. Investment activities of banks, insurance companies and non-government funds in Ukraine. Investment activities of banks, insurance companies and non-government funds in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Vol. 17. Issue 2. 353-363. URL: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.27.
32. Яворська Т. В., Войтович Л. М. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: стан та прогноз розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 17(45). 106-112.
33. Войтович Л. М. Функціональний аналіз страхової системи. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 9. 10-14.
34. Войтович Л. М. Механізм державного регулювання розвитку страхової системи України. Проблеми економіки. 2020. №. 3 (45). 148-154.