Владичин Уляна Володимирівна

Доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Фінанси і кредит" (2001), аспірантуру (2004).

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію («Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України»). У 2017 році захистила докторську дисертацію («Державне регулювання іноземного банківництва в Україні») за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

З 2003 року – асистент, з 2008 – доцент, з 2018 - професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член редколегії іноземного наукового журналу: “Journal of Finance and Financial Law” (Wydawnictwo Universytetu Łódzkego, Poland, Lodz).

Наукові інтереси – діяльність банків з іноземним капіталом, державне регулювання іноземного банківництва, теорія та практика банківського кредитування, розвиток іпотечного кредитування, банківський аналіз.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Аналіз банківської діяльності", "Кредитний менеджмент і цифрові технології", "Іпотечне кредитування", "Інвестиційне кредитування", "Міжнародний банківський бізнес".

Вибрані наукові публікації:
1. Реверчук С. К., Владичин У. В., Кубів С. І. Банківський капітал: історія, теорія, досвід / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2004. – 276 с.
2. Владичин У. В. Роль кредитування в економічному зростанні України / У. В. Владичин // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 96-102.
3. Владичин У. В. Розвиток іноземного банківництва в умовах євроінтеграції України / У. В. Владичин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.2. – С. 59-64.
4. Владичин У. В. Економічна сутність іноземного банківництва / У. В. Владичин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ. – 2007, вип.17.2. – С. 147-152.
5. Владичин У. В. Розвиток іноземного банківництва: зарубіжний досвід та реалії України / У. В. Владичин // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог : Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – Випуск 9. – Ч.4. – С. 130-138.
6. Владичин У. В. Ретроспективний аналіз функціонування іноземного банківництва на українських землях / У. В. Владичин // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2008. – Випуск 3 (11). – С. 12-17.
7. Владичин У. В. Достатність регулятивного капіталу у вітчизняному та іноземному банківництві України / У. В. Владичин // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Спецвипуск 19 «Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України» / За ред. М. І. Крупки. – Львів : Інтереко, 2009. – С. 505-512.
8. Владичин У. В. Іноземне банківництво в умовах світової фінансової кризи / У. В. Владичин // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – 2009. – № 1 (20). – С.176-179.
9. Владичин У. В. Особливості регуляторної політики Національного банку України у секторі іноземного банківництва / У. В. Владичин // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2009. – № 2 (22). – С. 91-96.
10. Владичин У. В. Методологічний інструментарій дослідження державного регулювання іноземного банківництва / У. В. Владичин // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування». Економіка. Частина І. Випуск 4 (48). – Рівне, 2009. – С. 73-78.
11. Владичин У. В. Систематизація норм правового регулювання іноземного банківництва / У. В. Владичин // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4. – Тернопіль, 2009. – С. 112-115.
12. Владичин У. В. Елементи системи державного регулювання іноземного банківництва / У. В. Владичин // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / Збірник наукових праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». Випуск 28. – Суми, 2010. – С. 129-137.
13. Владичин У. В. Інституційні аспекти регулювання іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). – Ужгород, 2010. – С. 289-292.
14. Владичин У. В. Іноземне банківництво: ознаки та види / У. В. Владичин // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Економічні науки. – 2010. – № 6, Т. 4 (167). – С. 163-166.
15. Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні : [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2011. – 280 с.
16. Владичин У. В. Особливості регламентаційного механізму відкриття та функціонування банків з іноземним капіталом в Україні / У. В. Владичин // Збірник наукових праць “Економічний вісник університету” Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Випуск 17/2. – 2011. – С. 234–240.
17. Владичин У. В. Регулювання реорганізаційних процесів в іноземному банківництві України / У. В. Владичин // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. Вип. 2 (129) / Наук. ред. І. Г. Мацуров. – К., 2012. – С. 109–115.
18. Владичин У. В. Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / У. В. Владичин // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Економічні науки. – № 3 (15). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 224 с. – С.176–181.
19. Лобозинськая С. Н. Особенности налогового регулирования банковской системы Украины / С. Н. Лобозинськая, У. В. Владычин // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2013. – № 9. – С.17-29.
20. Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 158-167.
21. Владычин У. В. Принципы государственного регулирования иностранного банкинга / У. В. Владычин // Международно списание за устойчиво развитие (Международный журнал “Устойчивое развитие”). – 2013. – № 11 (июль 2013 г.). – С. 79-86.
22. Владичин У. В. Погляди вітчизняних науковців на розвиток іноземного банківництва та його державного регулювання / У. В. Владичин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 49. – С.27-34.
23. Владычин У. В. Научный анализ методов и инструментов государствен-ного регулирования иностранного банкинга / У. В. Владычин // Экономика и предпринимательство. – 2014. - № 1 ч.3. – С. 603-607.
24. Vladychyn U. Ways of anti-trust regulation improvement of foreign banking in Ukraine / Ulyana Vladychyn // Journal L’Association 1901«SEPIKE. – Ausgabe 8. – P. 209-213.
25. Владичин У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні : [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 594 с.
26. Reverchuk S. Foreign Banking in Ukraine: Development Trends and Ownership Structure Regulation / Serhiy Reverchuk, Ulyana Vladychyn, Charlotte Davis // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – Volume 2, Number 2, 2015. – P. 56–69. https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/103
27. Владичин У. В. Особливості правового регулювання іноземного банківництва: досвід Європейського Союзу / У. В. Владичин // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 10/2. – С. 43–48. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L...
28. Владичин У. В. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / У. В. Владичин // Банківська справа. – 2016. – № 1. – C. 84–98.
29. Владичин У. В. Банківська інфраструктура в Україні [монографія] / У. В. Владичин, М. В. Федик. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – 228 с.
30. Владичин У. В. Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9/1. – С. 14–19. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L...(1)__6
31. Владичин У. В., Ліпша О. О. Фундаментальні елементи захисту прав споживачів банківських кредитних послуг в Україні // Економічний форум. – 2018. – № 3. – С. 199–208.
32. Vladychyn U., Skomorovych I., Lobozynska S. Assessment of Financial and Economic Security of Ukraine in Conditions of Foreign Banking Development // Banks and Bank Systems. – Volume 13, Issue 3, 2018. – P. 151–173. https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-2...
33. Skomorovych I., Lobozynska S., Vladychyn U. Alternative Concepts of Monetary System Development in the Papers by Academic Economists of the ХХth Century // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020, 1(32), p. 371-381. http://fkd.org.ua/article/view/200587
34. Mamedov Z., Vladychyn U., Lobozynska S. The Impact of Financial Crisis on the Banking Development (World Experience and Ukraine) // Economic and Social Development (Book of Proceedings Vol. 1/4), 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Baku, 18-19 June 2020. P.740-750. https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Procee...
35. Lobozynska S., Skomorovych I., Vladychyn U. State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine // Finanse i Pravo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law). – Czerwiec/June 2020. Vol. 2(26). P. 51-62. http://hdl.handle.net/11089/32148