Яворська Тетяна Василівна

Yavorska

Доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет в Українському державному лісотехнічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2001).

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію («Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України»).

З 2002 року – асистент, з 2008 – доцент, а з 2015 - професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 році захистила докторську дисертацію («Державне регулювання страхового підприємництва в Україні»).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема монографій « Фінансовий бізнес: теорія і практика» (2018), «Бізнес на ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації економіки та суспільства» (2019),«Державне регулювання страхового підприємництва в Україні» (2012), «Страхове підприємництво в господарській системі України» (2011), «Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі»(2009); підручників та навчальних посібників – «Страхові послуги» (2008), «Історія страхування» (2005), «Основи теорії економічної конкуренції» (2006).

Відзнаки та нагороди: 14 жовтня 2014 року нагороджена грамотою ректора за багаторічну сумлінну працю.

Наукові інтереси – проблеми страхового бізнесу в Україні та світі, сучасні підходи до управління, регулювання та нагляду страхових компаній, цифрового страхування, банківського маркетингу, фінансового моніторингу.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Маркетинг у банку", «Е-маркетинг у банку», "Страховий менеджмент", "Фінансовий моніторинг", "Цифрове страхування", «Безпека банківського бізнесу».

Життєве кредо: Per aspera ad astra – Крізь терни до зірок.

Вибрані наукові публікації:

1. Яворська Т. В. Податкове регулювання підприємницької діяльності страхових структур: зарубіжний досвід та Україна. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУУ. 2007. Вип. 17.2. С. 121-127.
2. Яворська Т. В. Маркетингові комунікації банку.Науковий вісник “Стратегія маркетингу” Інституту маркетингу ДонУЕП Донецьк, 2007. С. 28-34.
3. Яворська Т. В. Суб’єкти та особливості страхового підприємництва в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. Вип. IV. Т. 2. С. 229-234.
4. Яворська Т. В. Іноземне страхове підприємництво в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. Випуск 10. Ч. 3. С. 237-242.
5. Яворська Т. В. Суть, види та функції страхових інвестицій. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». 2009. №1.С. 192-195.
6. Яворська Т. В. Системно-структурний аналіз страхової інвестиційної діяльності. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Міністерство фінансів України. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської академії. №1. 2009. С. 115-119.
7. Яворська Т. В. Роль страхового підприємництва у забезпеченні економічної безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць / Головний редактор Р. І. Тринько. – Львів, 2009. Випуск 2. – С. 323-329.
8. Реверчук С. К. Особливості правового регулювання страхового бізнесу в Україні та країнах ЄС. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19.9. С. 216-222.
9. Яворська Т. В. Стан та напрямки розвитку вітчизняного страхового підприємництва. Збірник наукових праць «Економічний аналіз» кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4. Тернопіль : ТНЕУ, 2009. С. 100-105.
10. Яворська Т. В. Регулятивна політика Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг у страховій сфері. Вісник Української академії банківської справи. 2010. №1. С. 106-110.
11. Яворська Т. В. Понятійно-категоріальний апарат теорії державного регулювання страхового підприємництва. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). 2010. С. 305-309.
12. Яворська Т. В. Структура та компоненти механізму державного регулювання страхового підприємництва. Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львів, Випуск 22. С. 308-312.
13. Яворська Т. В. Страхове підприємництво у сучасній ринковій економічній системі. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №6. Т.4. С. 206-211.
14. Яворська Т. В. Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 27. 2011. Частина 1. С. 33-38.
15. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України : монографія. Л. : ЛА «Піраміда», 2011. 240 с.
16. Yavorska T. V. A Comparative Analysis of Insurance Business Development / Tetyana Yavorska // Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2014. № 1. www.ieeca.org/ journal/index.php/JEECAR/issue/view/4/showToc.
17. Яворская Т.В. Особенности финансового мониторинга страховых компаний в Украине. Вестник КазЭУ. 2014. №1. С.91-99.
18. Яворська Т.В. Організація страхового нагляду в Україні. Банківська справа. 2014. №7-8.С. 87-96.
19. Яворська Т.В. Теорія страхування: еволюція поглядів та сучасне розуміння. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»:збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д.Пасічник, О.І.Демянчук. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Випуск 26. С. 10-15.
20. Яворська Т.В. Інструменти страхового нагляду в Україні. Фінанси України. 2014. №9. С.79-92.
21. Яворська Т. В. Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози. Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 296-301.
22. Лобозинська С. М., Яворська Т. В. Економіко-правові засади захисту прав споживачів страхових послуг в Україні . Бізнес Інформ. 2017. №1. С.247-251.
23. Revak I. Yavorska T. Formation of State policy of the development and usage of intellectual potential of Ukraine. Икономически изследвания (economic studies). – 2018. № 2. C. 161-176
24. Yavorska T., Shaliievska L.Place of pension prvision in the system of economic safety of the state. Scientific development and achievements. London, 2018 p. 414-427.
25. Reverchuk S., Vovchak O., Yavorska T., Voytovych L., Irshak O. Investment activities of banks, insurance companies, and non-government pension funds in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2020. №2. P. 353-363
26. Яворська Т., Войтович Л. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: стан та прогноз розвитку. Наукові записки Національнго університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Острог, 2020. №17. С. 106-112.