Скоморович Ірина Георгіївна

Доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» (1996), аспірантуру (1999).

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію («Управління інвестиційними процесами в умовах формування ринкової економіки»). У 2017 році захистила докторську дисертацію («Еволюція та функціонування грошової системи в Україні») за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки.

У 1999-2000 роках – асистент кафедри фінансів і кредиту.

З 2000 року – асистент, з 2001 року – доцент, а з 2018 року - професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член редколегії іноземного наукового журналу: “Journal of Finance and Financial Law” (Wydawnictwo Universytetu Łódzkego, Poland, Lodz).

Відзнаки та нагороди, сертифікати і т. д.: подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності, 2004 р.; грамота Головного управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах-захистах, пошук та підтримку нового покоління майбутніх науковців, 2006 р.; грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності, 2012 р.

Наукові інтереси - історія грошей і банківської справи, еволюція грошових систем, банківська справа.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Історія та філософія грошей і банківництва", "Банківські продукти", "Банківські операції", "Проєктне фінансування", "Міжнародні розрахунки і валютні операції".

Вибрані наукові публікації:

1. Реверчук С. К., Скоморович І. Г. Інвестологія: наука про інвестування / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2001. – 264 с.
2. Скоморович І. Г. Еволюція банківництва в українських землях / І. Г. Скоморович // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 137-144.
3. Скоморович І.Г. Місце церкви в еволюції банківництва / І. Г. Скоморович // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С.109-113.
4. Скоморович І. Г. Становлення грошової системи в незалежній Україні / І. Г. Скоморович // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2007. – вип. 17.2. – С. 208-213.
5. Скоморович І. Г. Еволюція європейського банківництва / І. Г. Скоморович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.2. – С. 75-80.
6. Скоморович І. Г. Концепції виникнення грошей / І. Г. Скоморович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Випуск 35. – С. 667-672.
7. Скоморович І. Г. До десятої річниці введення гривні / І. Г. Скоморович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Випуск 36. – С. 506-509.
8. Скоморович І. Г. Особливості використання національної валюти України в міжнародних розрахунках / І. Г. Скоморович // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – Випуск 9. – Ч.4. – С. 73-79.
9. Скоморович І. Г. Зародження грошових систем в українських землях / І. Г. Скоморович // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2007. – вип. 17.6. – С. 207-212.
10. Скоморович І. Г. Місце банківського фінансового моніторингу у забезпеченні стабільності грошової системи України / І. Г. Скоморович // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2008. – Випуск 3 (11). – С. 69-76.
11. Скоморович І. Г. Рух грошових капіталів на міжбанківському ринку України / І. Г. Скоморович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. ІV. – Т.2. – С. 216-219.
12. Скоморович І. Г. Місце Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні стабільності грошово-кредитної системи України / І. Г. Скоморович // Економіка і регіон – 2009. – № 1 (20). – С. 165-167.
13. Скоморович І. Г. Капіталізація банків як передумова насичення економіки грошима / І. Г. Скоморович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина І. Збірник наукових праць. Випуск 4 (48). – Рівне, 2009. – С. 349-355.
14. Скоморович І. Г. Теоретичні засади функціонування грошових систем у процесі їх еволюції / І. Г. Скоморович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). Ужгород, 2010. – С. 297-300.
15. Скоморович І. Г. Грошові системи на українських землях : історія і теорія : [монографія] / І. Г. Скоморович. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 244 с.
16. Скоморович І. Г. Вплив кризових явищ на грошові системи держав Північного Причорномор’я / І. Г. Скоморович // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, Т. 4. – С. 308-311.
17. Скоморович І. Г. Ретроспективний аналіз функціонування грошової системи Київської Русі та методологічні підходи до її дослідження / І. Г. Скоморович // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-ний університет імені Григорія Сковороди. Випуск № 17/2, 2011. – С. 158-166.
18. Скоморович І. Г. Функціонування грошових систем на основі золотого стандарту в кінці ХІХ та протягом ХХ ст. на українських землях / І. Г. Скоморович // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 3 – С. 8-15.
19. Скоморович І. Г. Погляди українських вчених на проблеми функціонування грошової системи зі стародавніх часів до середини ХІХ ст. / І. Г. Скоморович // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 16-23.
20. Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 518 с.
21. Skomorovych I. Electronic money in Ukraine // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. - 2015. - № 8. - рр. 170-174.
22. Скоморович І. Г. Феномен локальних грошових систем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Випуск 4 (114). - С. 53-56. http://ird.gov.ua/sep/sep20154(114)/sep20154(114)_053_SkomorovychIG.pdf
23. Скоморович І. Г. Оцінка ефективності функціонування грошової системи України // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 9/2. – С. 27-31.
24. Reverchuk S., Skomorovych I., Sauers D. A. Monetary systems of Ukraine: past and present // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – Volume 3, Number 2, 2016. – P. 22-35. DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v3i2.134
25. Vladychyn U., Skomorovych I., Lobozynska S. Assessment of Financial and Economic Security of Ukraine in Conditions of Foreign Banking Development // Banks and Bank Systems. – Volume 13, Issue 3, 2018. – P. 151–173. https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-2...
26. Скоморович І. Г. Вплив інфляції на діяльність фінансових установ в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 10. – С. 32-35. http://efp.in.ua/uk/journal-article/334
27. Скоморович І. Г. Місце інвестиційних фондів на ринку фінансових послуг // Економічний форум. – 2020. – № 1. – С. 121-128.
28. Скоморович І. Г., Лобозинська С. М., Владичин У. В. Альтернативні концепції побудови грошової системи у працях учених-економістів ХХ століття // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2020. – Том 1. – С. 371-381. http://fkd.org.ua/article/view/200587
29. Lobozynska S., Skomorovych I., Vladychyn U. State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine // Finanse i Pravo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law). – Czerwiec/June 2020. Vol. 2(26). P. 51-62. http://hdl.handle.net/11089/32148
30. Babayev A., Skomorovych I., Khanlarova R. The Impact of Currency Restriction on the Foreign Exchange Market (Experience of Ukraine) // Economic and Social Development (Book of Proceedings Vol. 1/4), 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Baku, 18-19 June 2020. P. 751-760. https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Procee...