Лобозинська Софія Миколаївна

Lobozynska

Економіст, доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит» (2000).

З листопада 2000 р. до червня 2003 р. навчалася у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У червні 2003 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Мале і середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України”.

У період з вересня 2001 р. до грудня 2003 р. – асистент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, з грудня 2003 р. – доцент цієї ж кафедри.

У січні 2012 році захистила докторську дисертацію на тему “Державне регулювання банківської системи України”. З 16 листопада 2012 р. переведена на посаду професора кафедри банківського і страхового бізнесу. У 2013 р. отримала атестат професора.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одноосібного навчального посібника “Облік і аудит у банку”, співавтор підручників “Банківська система”, “Гроші та кредит”, одноосібної монографії “Державне регулювання банківської системи України”, автор колективної монографії “Управління ефективністю моніторингу банківської системи України ”та ін.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.22 за спеціальністю 08.00.01 та спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 за спеціальністю 08.00.03 та 08.00.08 при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Член редколегії іноземного наукового журналу: “Journal of Finance and Financial Law” (Wydawnictwo Universytetu Łódzkego, Poland, Lodz).

Відзнаки та нагороди: у 2003 р. та 2007 р. нагороджена подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка, у 2011 р. – грамотою Львівської обласної державної адміністрації управління освіти і науки. У 2004 р. та 2011 р. нагороджена преміями Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.

Наукові інтереси – монетарне регулювання економіки, державне регулювання фінансових ринків, теорія і практика обліку і аудиту фінансових установ, фінансовий контроль господарської діяльності.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Облік і оподаткування у банках", "Облік і аудит у банках", "Монетарна політика", "Державне регулювання цифровізації банківської системи", "Управління персональними фінансами"..

Життєве кредо: “Під лежачий камінь вода не тече”.

Вибрані наукові публікації:

1. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Карбовник С. М. Малий і середній бізнес у зовнішній торгівлі України: основи, механізми та перспективи / За ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 293 с.
2. Лобозинська С. М. Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток інтеграційних процесів у сфері малого і середнього підприємництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – № 8. – С.181-188.
3. Лобозинська С. М. Роль фінансового контролю в системі державного регулювання банківського сектору / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2006. – Вип. 35. – С. 677-681.
4. Лобозинська С. М. Інституційні моделі регулювання зарубіжних банківських систем / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – Вип. 599. – С. 131-136.
5. Лобозинська С. М. Становлення та розвиток державного регулювання банківництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – 2008. – С. 180-187.
6. Лобозинська С. М. Конкурентна політика держави у сфері банківництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення. Фінансова система України: збір. наук. пр. – Острог : Вид-во “Національний університет “Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 325-332.
7. Реверчук С. К. Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі : [монографія] / С. К. Реверчук, С. М. Лобозинська, Т. В. Яворська. – Львів : “Ліга прес”, “Тріада плюс”, 2009. – 317 с.
8. Лобозинська С. М. Антимонопольне регулювання банківської діяльності / Софія Миколаївна Лобозинська // Наук. вісник Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. – 2009. – №1 (20). – С. 185-188.
9. Лобозинська С. М. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України / Софія Миколаївна Лобозинська // Банківська справа. – 2009. – № 4. – С. 38-43.
10. Лобозинська С. М. Особливості застосування НБУ резервних вимог у регулюванні банківництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). – Ужгород 2010. – С. 292-296.
11. Лобозинська С. М. Тенденції розвитку НБУ у контексті ринкової трансформації економіки / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Української академії банківської справи НБУ. Науково-практичний журнал. – 2010. – №1 (28). – С. 54-59.
12. Лобозинська С. М. Удосконалення регулювання діяльності проблемних банків / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 4. – 2010. – № 6. – С. 188-191.
13. Лобозинська С. М. Особливості податкового регулювання банківської системи України / Софія Миколаївна Лобозинська // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 36-47.
14. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України : [монографія] / Софія Миколаївна Лобозинська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 416 с.
15. Лобозинська С. М. Шляхи вдосконалення державного регулювання ліквідності банківської системи України / Софія Миколаївна Лобозинська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 11-20.
16. Лобозинська С. М. Оцінювання рівня ефективності державного регулювання банківської системи України з використанням кластерного аналізу// Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2012. – Вип. 26. – Ч. ІІ. - С. 36–43.
17. Лобозинська С. М. Напрямки конкурентної політики держави у сфері банківництва // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 13-14 січня 2012 року.- Львів – 2012. – 208 с.
18. Лобозинська С. М. Удосконалення інституційно-правової регламентації банківської діяльності в Україні// Актуальні економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в Україні : теоретичні й прикладні аспекти: зб. матер. всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 7 грудня 2012. – Харків: ХНФДУ, 2012. – 180 с.
19. Лобозинська С. М. До питання створення мегарегулятора фінансового ринку// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. - № 3 (15) – 224 с.
20. Оптимізація організаційно-функціональної структури банківського нагляду в Україні// Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка.Серія екон. – 2012. – Вип. 47. – С. 81–88.
21. Лобозинська С., Приймак П. Удосконалення управління ефективністю моніторингу банківської системи України// Вісник Львівського університету Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2012. – Вип. 49. – С. 116–126.
22. Лобозинська С. М. Особливості реалізації процентної політики національним банком України//Вісник Національного університету “Львівська політехніка” .Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. - Львів – 2013. – Вип. 769. – С. 380–386.
23. Лобозинська С. М. Базові принципи ефективного державного регулювання банківської системи України // Банківська справа, страхування, фінанси: матеріали І-шої міжнар. наук.-практ. конференції, Львів, 29 березня 2013 року, - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 108 с.
24. Лобозинська С., Дуда Б. Аналіз феномену фінансової доларизації в економіці України // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2013. - №1(48).– 243-246.
25. Лобозинська С. М. Стратегічні вектори розвитку банківської системи України// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред . І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9. – Т. 1. – 236 с.
26. Лобозинська С., Цибульська Н. Особливості рейтингової системи оцінки банківської діяльності в Україні// Економічний аналіз: зб. наук. праць/ Терноп. нац. ек. Ун-т [за ред .С. І. Шкарабан].- Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка", 2013. – Вип. 12. – Частина 2. – 366 с.
27. Лобозинська С. М. Економічний аналіз еволюційного процесу розвитку банківської системи України в роки незалежності // Світ фінансів.- 2013. - №1. – С. 38-45.
28. Лобозинська С. М. Аналітика проблемної заборгованості банківських систем країн, що розвиваються, та перспективи її регуляції в Україні// Наука молода / Зб. наук. праць молодих вчених // Тернопільський національний економічний університет [за ред. А. П. Адамика].- Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – 220 с.
29. Lobozynska S., Reverchuk S., Megits N. Evaluating the Efficiency of Banking Systems During a Pre-Crisis and Crisis Period by Using Cluster Analysis (2004-2009)// SAGE Open October-December 2013 vol. 3 no. 4 2158244013504575; Published October 9, 2013, doi: 10.1177/2158244013504575. [Режим доступу] http://sgo.sagepub.com/content/3/4/2158244013504575.abstract (США).
30. Лобозинська С., Владичин У. В. Особенности налогового регулирования банковской системы Украины // Финансовый вестник. - 2013. № 9. – С. 17-29:
31. Лобозинська С. М. Оцінка ефективності функціонування банківської системи України (2005-2012 рр.) // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2013. – Вип. 29.- Частина 2. – С. 10–17.
32. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи у кризовий та посткризовий період // Вісник Львівського університету. Серія екон. – 2013. – Вип. 50.– С. 192–201.
33. Лобозинська С. М. Банківська система / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів. – «Магнолія -2006». – 2013. – 400 с. (Підрозділи : “Банківська система та її елементи”, “Операції центрального банку”, “Облік і аудит у банківській системі”, “Державне регулювання банківської системи”)
34. Lobozynska S. Forming of optimal model of regulation of the banking system of Ukraine// Econtechmod.- Vol. 3No 2. 2014 (Ludlin-Rzeszow, Poland) P.53-59
35. Lobozynska S., Non-performing loans: analyses and regulation // Acta Universitatis Lodziensis. - № 1, 2014. I/ - Wydawnictwo Universytetu Łódzkego , 2013, P.257-269 Lodz, Poland.
36. Лобозинська С. М. Роль аудиту у захисті прав споживачів ринку банківських послуг Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Безпека українського народу в ХХІ столітті: проблеми, виклики, рішення», 27 листопада 2015 р., / за ред. Мельника В. П. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 184 с.
37. Лобозинська С. М. Стратегічні напрями формування конкурентної політики у банківському секторі України // Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка "Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів". - Львів : СПОЛОМ, 2015. - С. 93-97.
38. Лобозинська С .М. Філософсько-методологічні аспекти дослідження політики регулювання банківської системи // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 98-101 с.
39. Лобозинська С. М., Приймак С. А. Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні //Економіка: реалії часу. 2015 - №5 (21). – С. 101- 106.
40. Лобозинська С. М., Брик О. П. Особливості банківського рефінансування в умовах сучасної фінансової кризи в Україні//Вісник Львівського університету Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2015. – Вип. 52. – С. 92–101.
41. Лобозинська С.М., Мойсеєнко І. П. Системне дослідження фінансової стійкості банківської системи // Забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України: теорія і практика: колективна монографія – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 254 с. (С. 132-158).
42. Лобозинська С.М. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України : монографія / [В.І. Приймак, П.В. Приймак] – Львів: видавництво «Растр-7», 2015. – 404 с.
43. Лобозинська С.М., Цибульська Н.Б. Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні: монографія. – Львів: видавництво «Растр -7», 2016. – 220 с.
44. Lobozynska S. Protection of the rights of individual depositors in Ukrainian banking market // Journal of Finance and Financial Law.(2016) Vol. III, no. 1. P.83-97.
45. Vladychyn U., Skomorovych I., Lobozynska S. Assessment of Financial and Economic Security of Ukraine in Conditions of Foreign Banking Development // Banks and Bank Systems. – Volume 13, Issue 3, 2018. – P. 151–173. https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-2...
46. Skomorovych I., Lobozynska S., Vladychyn U. Alternative Concepts of Monetary System Development in the Papers by Academic Economists of the ХХth Century // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020, 1(32), p. 371-381. http://fkd.org.ua/article/view/200587
47. Mamedov Z., Vladychyn U., Lobozynska S. The Impact of Financial Crisis on the Banking Development (World Experience and Ukraine) // Economic and Social Development (Book of Proceedings Vol. 1/4), 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Baku, 18-19 June 2020. P.740-750. https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Procee...
48. Lobozynska S., Skomorovych I., Vladychyn U. State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine // Finanse i Pravo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law). – Czerwiec/June 2020. Vol. 2(26). P. 51-62. http://hdl.handle.net/11089/32148