Наукова продукція

З моменту створення кафедри була розпочата її видавнича діяльність. Працівниками за час існування кафедри БСБ видано більше 300 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Серед наукових праць опубліковано більше 20 монографій, зокрема:

1. Реверчук С. К., Вовчак О. Д., Ступницький В. В. Приватне інвестування в економіці України (на прикладі малих підприємств) / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 271 с.
2. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Карбовник С. М. Малий і середній бізнес у зовнішній торгівлі України: основи, механізми та перспективи / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : “Тріада плюс”, 2002. – 293 с.
3. Реверчук С. К., Ковалюк О. М., Стрельбицька Л. М. та ін. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку : [монографія] / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2002. – 320 с.
4. Економіка України у ХХІ ст.: перспективи і ретроспектива. Доповіді Асоціації вчених “Еліта економічної науки Львова” / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : “Тріада плюс”, 2002. – 477 с.
5. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Саврас І. З. Великий бізнес в Україні: основи, механізми, перспективи. – Львів, 2003. – 192 с.
6. Реверчук Н. Й., Лазур П. Ю., Реверчук С. К. Управління економічною безпекою підприємництва / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 204 с.
7. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Колісник Г. М. Державна підтримка малих і середніх підприємств та їх ефективність / [за ред. С. К. Ревер-чука]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 146 с.
8. Реверчук С. К., Владичин У. В., Кубів С. І. Банківський капітал: історія, теорія, досвід / [за ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука]. – Львів : ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2004. – 276 с.
9. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управління і регулювання банківською інвести-ційною діяльністю : [наукова моногра-фія] / [за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : “Тріада плюс”, 2007. – 352 с.
10. Реверчук С. К. Державні банки в економічній системі України : [монографія] / С. К. Реверчук, І. В. Дук, І. Т. Грудзевич ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 96 с.
11. Реверчук С. К., Лобозинська С. М., Яворська Т. В. та ін. Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі : [монографія] / [за наук. ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – К. : Знання, 2009. – 246 с.
12. Реверчук С. К. Податкове регулювання банківської діяльності : [монографія] / С. К. Реверчук, О. Г. Сербина, Н. Й. Реверчук, І. Г. Кеменяш та ін. – К. : “Знання”, Львів : “Тріада плюс”, 2010. – 220 с.
13. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України : [монографія] / С. М. Лобозинська. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 416 с.
14. Скоморович І. Г. Грошові системи на українських землях: історія і теорія : [монографія] / І. Г. Скоморович. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 244 с.
15. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України : [монографія] / Т. В. Яворська. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2011. – 240 с.
16. Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні : [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2011. – 280 с.
17. Реверчук С. К. Ринок банківських металів : [монографія] / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, С. П. Лазур. – Львів : “Тріада плюс”, 2011. – 204 с.
18. Реверчук С. К. Фінансова стабільність банків в Україні: організаційно-управлінські аспекти : [монографія] / С. К. Реверчук, А. В. Фалюта. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
19. Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України / С. К. Реверчук, А. О. Ковалюк, Т. В. Яворська та ін. ; [за наук. ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2011. – 280 с.