Реверчук Сергій Корнійович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, президент Львівської міської громадської організації "Асоціація "Економічна еліта Львова".

Біографія:
Народився в селі Майдан-Голонищівський Летичівського району Хмельницької області. Закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1978), аспірантуру (1983).
У 1983 році захистив кандидатську дисертацію («Мелкотоварное производство в системе современной капиталистической эксплуатации»).
У 1978-1980, 1983-1984 роках – асистент, з 1984 року – доцент кафедри політичної економії Львівського державного університету імені Івана Франка.
У 1997 році захистив докторську дисертацію («Мале підприємництво в перехідній економіці України: макро- і мікро аспекти»).
У 1987-1989 роках – доцент кафедри філософії і політичної економії Тернопільського педагогічного інституту.
У 1989-1997 роках – доцент кафедри політичної економії.
1997-2000 роках – професор кафедри економічної теорії.
З 2000 року – завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси – методологія наукових досліджень, сучасні зарубіжні банківські системи, банківські кризи в умовах циклічності, фінансово-економічна безпека суб’єктів підприємництва.

Навчальні дисципліни, що викладаються: "Методи наукових досліджень", "Науковий семінар", "Грошово-банківські системи", "Гроші та банківництво".

Вибрані наукові публікації:
1. Реверчук С. К., Вовчак О. Д., Ступницький В.В. Приватне інвестування в економіці України / За ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – Львів: ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 271 с.
2. Реверчук С. К., Ковалюк О. М., Стрельбицька Л. М. та ін. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку. Наук. монографія / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2002. – 320 с.
3. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Карбовник С. М. Малий і середній бізнес у зовнішній торгівлі України: основи, механізми та перспективи / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 293 с.
4. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Саврас І. З. Великий бізнес в Україні: основи, механізми, перспективи. – Львів, 2003. – 192 с.
5. Реверчук Н. Й., Лазур П. Ю., Реверчук С. К. Управління економічною безпекою підприємництва / За ред. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 204 с.
6. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Колісник Г. М. Державна підтримка малих і середніх підприємств та їх ефективність / За ред. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 146 с.
7. Реверчук С. К., Владичин У. В., Кубів С. І. Банківський капітал: історія, теорія, досвід / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2004. – 276 с.
8. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю : [наукова монографія] / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с.
9. Реверчук С. К., Дук І. В., Грудзевич І. Т. Державні банки в економічній системі України : монографія / С. К. Реверчук, І. В. Дук, І. Т. Грудзевич ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 96 с.
10. Реверчук С.К., Лобозинська С. М., Яворська Т. В та ін. Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі: Монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука – К.: Знання, 2009. – 246 с.
11. Реверчук С. К., Галущак О. В. Сутність, причини та наслідки банківських криз // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – № 15. – С.107-111.
12. Реверчук С. К. Особливості банківського кредитування аграрного сектора економіки України / С. К. Реверчук // Трансформація сільського господарства та села: ювілейний збірник науковий статей / Заг. ред. Губені Ю. Е. – Л. : ЛНАУ, 2010.
13. Megits N., Robert A. Kamarczuk, Reverchuk S. Influence of the U.S. Foreign Direct Investment on Economic Reforms in Ukraine” // International Journal of Global Business and Economics, Vol.3 No. 1, 2010. – р. 92-100.
14. Реверчук С. К. Інституційне регулювання господарської діяльності ділових одиниць: методологічні аспекти // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : [матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2010 р.)] / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 234-236.
15. Реверчук С. К., Б. Крамарчук, Мегец М. Прямі іноземні інвестиції та їхній вплив на регіональну економіку в Україні // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць . – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – 332 с. (С. 227-235).
16. Реверчук С. К. Податкове регулювання банківської діяльності: [монографія]. – К. : «Алерта», Львів, «Тріада плюс», 2010. – 220 с.
17. Реверчук С. К. Фінансова стабільність банків в Україні: організаційно-управлінські аспекти : монографія / С. К. Реверчук, А. В. Фалюта. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
18. Реверчук С. К. Ринок банківських металів : монографія / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, С. П. Лазур. – Львів : “Тріада плюс”, 2011. – 204 с.